Unitats didàctiques

UNITAT DIDÀCTICA

4

TEMPORADA 1

Figital: vivint entre el digital i el físic

Resiliència Sostenibilitat
 • Fitxa
  d’Unitat
  Didáctica

 • Cursos

  Alumnat de 3r, 4rt ESO, batxillerat i cicles formatius

 • Durada

  120 minuts

 • Tema principal

  Repte de col·laboració i capacitat d'adaptació col·lectiva

 • Repte principal de l'activitat

  Com ens adaptem millor als canvis?

 • Donar a conèixer l’agenda urbana, els eixos, els reptes, les missions i les accions entre els alumnes de l’ESO.
 • Contribuir a la participació del col·lectiu jove al voltant dels reptes i les missions de l’agenda urbana i els ODS relatius.
 • Contribuir a conèixer i generar idees relacionats amb aquests reptes i missions
 • Contribuir a fomentar el coneixement i la participació en temes relacionats amb l’agenda urbana i els objectius de desenvolupament sostenible: Alfabetització sostenible
 • Contribuir a objectius de forma individual i col·lectiva, i desenvolupar actitud i habilitats “changemakers” a través de les dinàmiques:

De forma individual pensament crític i reflexiu al voltant dels temes de l’agenda urbana i els ODS, a través de les dinàmiques de classe invertida

De manera col·lectiva, contribuir al consens, la hibridació i la co-creació d’idees relacionades amb els reptes i les missions de l’agenda urbana i els ODS.

Sessió 1 a l’aula Fase 1: Visualització del podcast 1h
Sessió 2 a l’aula

 

Fase 2: Dinàmica d’ideació 20 minuts
Fase 3: Debat per grups 10 minuts
Fase 4: Desenvolupament de la idea 15 minuts
Fase 5.A: Proposta i ideació d’un TikTok 15 minuts
Treball autònom Fase 5.B: Gravació i edició d’un TikTok 30 minuts

SESSIÓ 1

FASE 1.A – Presentació (5 minuts)

Es planteja el repte:

Pensem solucions: Tenim una missió en comú! Com ens adaptem millor als canvis?

I per assolir-ho busquem idees de canvi relacionades en tres blocs de treball per als alumnes:

 • idees i iniciatives per millorar la participació ciutadana a Viladecans
 • idees i iniciatives perquè adaptar-nos al canvi climàtic a Viladecans
 • idees i iniciatives per aconseguir una economia i una societat més col·laborativa a Viladecans

SESSIÓ 1

FASE 1.B – Visualització del vídeo-podcast (55 minuts)

Abans de iniciar la visualització del vídeo-podcast a classe, s’explica als alumnes que mentre veuen el vídeo hauran de parar atenció per poder extreure la següent informació:

 • Una idea o experiència que hagi sorgit durant la conversa dels companys al podcast i que estigui relacionada amb un dels tres blocs de treball (serveis i comerços de proximitat, reciclatge i economia circular i transport sense emissions de carboni).
 • Una idea o experiència pròpia aplicable al vostre entorn, casa, institut o grup d’amics.

Amb aquesta tasca en ment, es visualitza a l’aula l’episodi “Figital: Vivint entre el digital i el físic” del podcast.

SESSIÓ 2

FASE 2 – Dinàmica d’ideació a classe (20 minuts)

Cada alumne/a escriurà les seves idees amb aplicacions reals del seu entorn familiar o d’amics en post-it (una per post-it) i segons el seu criteri, les classificaran en una de les 3 verticals corresponents als blocs de treball.

El professorat llegeix el conjunt d’aportacions i aprofita per resoldre algun dubte sobre alguna aportació poc clara o que falti desenvolupar.

Per tal de reduir el nombre de post-its i simplificar l’esquema, el professorat pot agrupar les aportacions fetes en concpetes més generals.

Exemples de conceptes:

 • Transport públic
 • Bicicleta
 • Km 0
 • Recollida selectiva
 • Consum
 • Reduir/Reutilitzar

Un cop simplificat, pot afegir nous conceptes al voltant de la temàtica i/o Agenda Urbana (recollits en vídeo que ell /ella haurà visualitzat prèviament i amb documentació de Viladecans).

FASE 3Debat en grups (10 minuts)

Es fan tres grups i cadasun recull tots els post-its d’un sol bloc i inicien una fase de Design Thinking o generació d’idees co-creades .

El grup discuteix i acorda una única idea, que pot ser:

 • La millor de totes elles per un sistema de votació
 • O una resultant de la fusió de diverses per un sistema d’acords i diàlegs.

FASE 4Desenvolupament de la idea (15 minuts)

La idea guanyadora per grup, passa a aquesta fase on el grup d’alumnes es distribueixen el treball per crear un document escrit i visual únic, que ofereix un desenvolupament més gran a la idea amb aspectes com:

 • Títol
 • Quins objectius compleix
 • Explicació de com i/o on fer-ho a Viladecans

Es poden facilitar diferents preguntes que ajudin a reflexionar i a concretar la idea inicial.

Exemples conceptes:

 • Quin tipus de tecnologia, recursos humans o de persones es necessitaria?
 • Quins socis o partners necessitaries per portar-ho a terme?
 • Quina infraestructura necessitaries?
 • Cal ajuda política o de les institucions?

FASE 5 – Repte de les maletes

Es dona a l’alumnat la maleta corresponents al KIT5: FIGITAL: VIVINT ENTRE ALLÒ DIGITAL I ALLÒ FÍSIC. Amb el material de la maleta i seguint les instruccions que hi ha, cal complir amb el repte i fer un vídeo per a compartir a TikTok explicant la idea triada.

Les tres idees guanyadores i desenvolupades per a aquest tema es comparteixen amb tot l’aula i amb tot l’institut com les idees changemakers. Els TikToks creats es comparteixen a la web, en l’apartat de la present unitat didàctica*.

*Cal tenir en compte els drets d’imatge de l’alumnat.

FASE 5.A – Proposta i ideació d’un TikTok (15 minuts)

Un cop desenvolupada la idea, cada grup haurà de pensar la millor manera de difondre-la en el format TikTok, seguint el repta de la maleta.

Per facilitar la seva organització es pot facilitar un llistat amb el material que poden disposar de la maleta.

FASE 5.B – Gravació i edició d’un TikTok (Treball autònom)

Es dona autonomia a l’alumnat per a la gravació d’aquests TikToks. Serà necessari un control i responsabilització del material de la maleta, poden oferir un servei de préstec o un espai habilitat al centre educatiu per a fer-lo servir.

 • Per a tots Vídeo/podcast vinculat a la cinquena unitat didàctica de la sèrie “Busquem Changemakers”
 • Pel professor/a, els documents publicats per l’Ajuntament de Viladecans estan relacionats amb eixos, reptes, missions i Agenda Urbana.
 • Per al professor/a, el recurs d’Eixos, reptes, missions i ODS vinculats a aquest tema/podcast.
 • Material de treball per al disseny d’idees:
  • Post-its
  • Retoladors, bolígrafs
  • Pissarres, paret o cartolines on enganxar-los.
  • Cartolines
  • Revistes
  • Tisores
  • Cola
 • Material per al desenvolupament en línia
  • Ordinador/s ipad/s per grup amb un arxiu comú entre tots els participants del grup, accés a internet per poder trobar fotos a cercadors , que siguin inspiradores per al collage.
 • Material de la maleta:
  • Instruccions
  • Cèrcol de llum
  • Trípode
  • Targetes amb preguntes
  • Gorres Change Makers
 • Individualment, es valoren les idees aportades a la primera part de la dinàmica. (fase 1)
 • En grup, les idees resultants del treball co-creat

INDIVIDUAL

Creativitat i originalitat a l’hora de presentar idees.

Expressió oral mitjançant la capacitat de transmetre-les.

COL·LECTIU

Treball en equip, capacitat de consens i co-creació per haver arribat a una idea consensuant sense discrepàncies i sense necessitat d’arribar a la fase de votació, es valorarà amb millor puntuació aquells grups que hagin sabut co-crear una idea mixta entre diverses de les idees inicials (post-its de partida).

Presentació en grup

Valoració del document visual i escrit resultant del grup.

 

Competències bàsiques:

Àmbit cientificotecnològic

 • Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals
  • Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera i geosfera.
  • La Terra i els seus embolcalls – Variables que condicionen el temps atmosfèric. Instruments i registres meteorològics. Interpretació de fenòmens meteorològics, mesures de seguretat.

Àmbit social

 • Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític
 • Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis duna societat democràtica
  • Funcionament del sistema democràtic. Canals de participació ciutadana. Responsabilitat i compromís cívics. Els reptes de la democràcia actual.

Àmbit de cultura i valors

 • Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels mateixos actes
  • Els criteris com a fonament de la presa de decisions.
 • Competència 3. Qüestionar-se i fer servir l’argumentació per superar prejudicis i consolidar el pensament propi
  • El bon argument.
  • Els aspectes d’una argumentació
 • Competència 10. Realitzar activitats de participació i col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques
  • Valors i actituds a partir d‟un sistema democràtic: solidaritat, bé comú, compromís, dià
  • Àmbits de cooperació i participació: voluntariat, ONG, centres d’assistència comunitària.
  • El medi natural i les seues implicacions (ètica del consum, medi ambient).

Competències transversals:

 • Competència de comprensió
 • Competència d’autonomia
 • Competència crítica reflexiva
 • Competència empàtica

Mitjançant aquesta metodologia, l’alumnat amplia la seva capacitat comprensiva , la capacitat d’assimilar continguts pel seu compte, així com la seva capacitat crítica i reflexiva a partir de la tasca imposada per extreure’n les pròpies idees.

També, com que és un vídeo podcast vivencial amb les idees, solucions i experiències d’altres adolescents, la seva capacitat empàtica es desenvolupa tant amb els seus iguals com amb la temàtica a abordar.

 • Competència d’autonomia
 • Competència de creativitat
 • Competència oral i argumentació

Mitjançant la tasca de treball i presentació individual, l’alumnat amplia i potencia les seves competències d’iniciativa i autonomia, així com la de creativitat, ja que no només ha de pensar en la idea sinó en la seva originalitat, idoneïtat i la forma de comunicar-la.

Es suma la competència oral a l’hora d’expressar al grup les idees i l’argumentació del perquè la seva idea resol el repte.

 • Competència de col·laboració, cocreació i consens.
 • Competència de creativitat

Mitjançant la tasca en grup l’alumnat incrementa i potencia les seves competències relacionades amb la col·laboració, la necessitat d’arribar a una única idea/solució obliga a cedir en alguns casos, arribar a acords en altres, pensar en col·lectiu i respectar les decisions del grup.

 • Competència de treball en equip, organització i divisió de feines.

Amb la presentació en grup s’obren les competències d’organització de les tasques, la distribució, la coordinació i la presentació en equip, identificant un o diversos vocals que facin la presentació oral.

 • Resiliència, adaptació als canvis
 • Prevenció i adaptació al canvi climàtic
 • Participació ciutadana
 • Xarxes col·laboratives
 • Economia de proximitat
 • Accions pel bé comú

Durant l’any, els alumnes buscaran idees similars i inspiradores en altres comunitats, ciutats, països… per seguir documentant el que cal perquè aquesta idea prosperi ; Què necessitem, com per exemple:

 • Quin tipus de tecnologia , recursos humans o de persones
 • Quina infraestructura
 • Quina ajuda política o de les institucions
 • Quins socis , partners necessitem

Amb tota la informació es genera un document compartit per classe amb el desenvolupament de les tres idees per continuar els seus aprenentatges i aportacions en comú, amb visió de futur i actitud proactiva.